दूरध्वनी सेवेची तक्रार करण्यासाठी तक्रारपत्र | telephone service complaint letter in marathi

मित्रांनो, पत्राचे प्रकार किती व कोणते? हे आपण माघील एका ब्लॉग मध्ये पाहिले. आज आपण पाहुयात दूरध्वनी सेवेची तक्रार करण्यासाठी तक्रारपत्र. जसे आपणास माहीतच आहे हे औपचारिक पत्रांचे एक उदाहरण आहे. 

दूरध्वनी सेवेची तक्रार करण्यासाठी दूरध्वनी सेवा अधिकाऱ्यास तक्रारपत्र

प्रति,
[दूरध्वनी सेवा अधिकारी ],
[ दूरध्वनी कार्यालय पत्ता ] 
[ दिनांक ]
                                         विषय  : दूरध्वनी सेवेची तक्रार करणेबाबत 
महोदय,
         नमस्कार, सदर पत्रातून मी [ तुमचे नाव ]आपणांस महत्वाची बाब निदर्शनास आणू इच्छितो कि काही काळापासूनआपली दूरध्वनी सेवा आमच्या परिसरात अनियमितपणे खंडित होत आहे तरी मी आपणांस विनंती करतो की आपण स्वतः या गोष्टीत लक्ष घालावे आणि या समस्यावर उपाय काढावा ही नम्र विनंती. धन्यवाद !
                                                          आपला विश्वासू,
                                                          [ तुमचे नाव ]
                                                          [ तुमचा पत्ता ]
दूरध्वनी सेवेची तक्रार करणेबाबत 

-> हे पण वाचा

Electricity service complaint letter in marathi

Leave a Comment