Leave Application for School / College In Marathi | Sick Leave Application In Marathi | सुट्टी / रजा मिळणेबाबत विनंतीपत्र / अर्ज [ Full PDF Download ]

सुट्टी / रजा मिळणेबाबत मुख्याध्यापक यांना विनंतीपत्र / अर्ज लिहा

प्रति,

मा.मुख्याध्यापक,

[ शाळा / महाविद्यालयाचे नाव ]

[ शाळा / महाविद्यालयीन पत्ता ]

विषय : सुट्टी / रजा मिळणेबाबत अर्ज / विनंतीपत्र

सर, मी या शाळेत/कॉलेजमध्ये शिकत आहे. मी गेल्या दोन दिवसांपासून आजारी आहे. मला सर्दी – खोकला आहे. थोडा तापही आहे. डॉक्टरांनी मला आठवडाभर विश्रांती घेण्याची सूचना केली आहे.

तथापि, मी तुम्हाला विनंती करतो की माझी रजा मंजूर करा. त्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे.

                                                                                                                                        तुमचा विश्वासू,

                                                                                                                                         [तुमचे नाव]

                                                                                                                                                      [रोल नं/वर्ग]

Click on download button to download pdf

हे पण वाचा :

दूरध्वनी सेवेची तक्रार करण्यासाठी तक्रारपत्र

Leave a Comment