Marathi Number Name | Marathi Ankalipi | 1 to 100 Numbers | Marathi numbers 1 to 100 in words

नमस्कार मित्रांनो, या ब्लॉग मध्ये आपण १ ते १०० अंक आणि अक्षरे पाहणार आहोत. सर्वप्रथम इंग्रजी अंक ( English Number ) मग मराठी अंक ( Marathi Number ) आणि शेवटी त्याचे मराठी अंकांची नावे ( Marathi Number Name ).जर तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल की १ ते १०० पर्यंतचे अंक, अक्षरात कसे लिहितात तर हा लेख तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. चला तर मग पाहुयात १ ते १०० अंक आणि अक्षरे.

1 to 10 Marathi Number Name | १ ते १० अंक आणि अक्षरे

खाली दिलेल्या टेबलमध्ये १ ते १० अंक आणि अक्षरे दिली आहेत.

इंग्रजीमराठीअक्षरे
1एक
2दोन
3तीन
4चार
5पाच
6सहा
7सात
8आठ
9नऊ
10१०दहा
1 to 10 numbers

11 to 20 Marathi Number Name | ११ ते २० अंक आणि अक्षरे

खाली दिलेल्या टेबलमध्ये ११ ते २० अंक आणि अक्षरे दिली आहेत.

इंग्रजी मराठी अक्षरे
11११अकरा
12१२बारा
13१३तेरा
14१४चौदा
15१५पंधरा
16१६सोळा
17१७सतरा
18१८अठरा
19१९एकोणीस
20२०वीस
11 to 20 numbers

21 to 30 Marathi Number Name | २१ ते ३० अंक आणि अक्षरे

खाली दिलेल्या टेबलमध्ये २१ ते ३० अंक आणि अक्षरे दिली आहेत.

इंग्रजी मराठी अक्षरे
21२१एकवीस
22२२बावीस
23२३तेवीस
24२४चोवीस
25२५पंचवीस
26२६सव्वीस
27२७सत्तावीस
28२८अठ्ठावीस
29२९एकोणतीस
30३०तीस
21 to 30 numbers

31 to 40 Marathi Number Name | ३१ ते ४० अंक आणि अक्षरे

खाली दिलेल्या टेबलमध्ये ३१ ते ४० अंक आणि अक्षरे दिली आहेत.

इंग्रजी मराठी अक्षरे
31३१एकतीस
32३२बत्तीस
33३३तेहेतीस
34३४चौतीस
35३५पस्तीस
36३६छत्तीस
37३७सदतीस
38३८अडतीस
39३९एकोणचाळीस
40४०चाळीस
31 to 40 numbers

41 to 50 Marathi Number Name | ४१ ते ५० अंक आणि अक्षरे

खाली दिलेल्या टेबलमध्ये ४१ ते ५० अंक आणि अक्षरे दिली आहेत.

इंग्रजी मराठी अक्षरे
41४१एक्केचाळीस
42४२बेचाळीस
43४३त्रेचाळीस
44४४चव्वेचाळीस
45४५पंचेचाळीस
46४६सेहेचाळीस
47४७सत्तेचाळीस
48४८अठ्ठेचाळीस
49४९एकोणपन्नास
50५०पन्नास
41 to 50 numbers

51 to 60 Marathi Number Name | ५१ ते ६० अंक आणि अक्षरे

खाली दिलेल्या टेबलमध्ये ५१ ते ६० अंक आणि अक्षरे दिली आहेत.

इंग्रजी मराठी अक्षरे
51५१एक्कावन्न
52५२बावन्न
53५३त्रेपन्न
54५४चोपन्न
55५५पंचावन्न
56५६छप्पन्न
57५७सत्तावन्न
58५८अठ्ठावन्न
59५९एकोणसाठ
60६०साठ
51 to 60 numbers

61 to 70 Marathi Number Name | ६१ ते ७० अंक आणि अक्षरे

खाली दिलेल्या टेबलमध्ये ६१ ते ७० अंक आणि अक्षरे दिली आहेत.

इंग्रजी मराठी अक्षरे
61६१एकसष्ठ
62६२बासष्ठ
63६३त्रेसष्ठ
64६४चौसष्ठ
65६५पासष्ठ
66६६सहासष्ठ
67६७सदुसष्ठ
68६८अडुसष्ठ
69६९एकोणसत्तर
70७०सत्तर
61 to 70 numbers

71 to 80 Marathi Number Name | ७१ ते ८० अंक आणि अक्षरे

खाली दिलेल्या टेबलमध्ये ७१ ते ८० अंक आणि अक्षरे दिली आहेत.

इंग्रजी मराठी अक्षरे
71७१एक्काहत्तर
72७२बाहत्तर
73७३त्र्याहत्तर
74७४चौऱ्याहत्तर
75७५पंच्याहत्तर
76७६शहाहत्तर
77७७सत्याहत्तर
78७८अठ्ठ्याहत्तर
79७९एकोणऐंशी
80८०ऐंशी
71 to 80 numbers

81 to 90 Marathi Number Name | ८१ ते ९० अंक आणि अक्षरे

खाली दिलेल्या टेबलमध्ये ८१ ते ९०अंक आणि अक्षरे दिली आहेत.

इंग्रजी मराठी अक्षरे
81८१एक्क्याऐंशी
82८२ब्याऐंशी
83८३त्र्याऐंशी
84८४चौऱ्याऐंशी
85८५पंच्याऐंशी
86८६शहाऐंशी
87८७सत्त्याऐंशी
88८८अठ्ठ्याऐंशी
89८९एकोणनव्वद
90९०नव्वद
81 to 90 numbers

91 to 100 Marathi Number Name | ९१ ते १०० अंक आणि अक्षरे

खाली दिलेल्या टेबलमध्ये ९१ ते १०० अंक आणि अक्षरे दिली आहेत.

इंग्रजी मराठी अक्षरे
91९१एक्क्याण्णव
92९२ब्याण्णव
93९३त्र्याण्णव
94९४चौऱ्याण्णव
95९५पंच्याण्णव
96९६शहाण्णव
97९७सत्त्याण्णव
98९८अठ्ठ्याण्णव
99९९नव्व्याण्णव
100१००शंभर
91 to 100 numbers

जर तुम्हाला १ ते ३० पर्यंतचे पाढे पाहिजे असतील किंवा १ ते ३० पर्यंतचे पाढे pdf स्वरूपात हवे असतील तर ते तुम्ही येथे पाहू शकता.

Leave a Comment