वीजदेयक सेवेची तक्रार करण्यासाठी तक्रारपत्र | electricity service complaint letter In Marathi [ Full PDF Download ]

वीजदेयक सेवेची तक्रार करण्यासाठी वीजदेयक सेवा अधिकाऱ्यास तक्रारपत्र | complaint letter in marathi

प्रति,
[वीजदेयक सेवा अधिकारी ],
[ वीजदेयक कार्यालय पत्ता ] 
[ दिनांक ]
        
    
     विषय  : वीजदेयक सेवेची तक्रार करणेबाबत 


महोदय,
         नमस्कार, सदर पत्रातून मी [ तुमचे नाव ]आपणांस महत्वाची बाब निदर्शनास आणू इच्छितो कि काही काळापासूनआपली वीजदेयक सेवा आमच्या परिसरात अनियमितपणे खंडित होत आहे तरी मी आपणांस विनंती करतो की आपण स्वतः या गोष्टीत लक्ष घालावे आणि या समस्यावर उपाय काढावा ही नम्र विनंती. धन्यवाद !


                                                              आपला विश्वासू,
                                                              [ तुमचे नाव ]
                                                              [ तुमचा पत्ता ]
वीजदेयक सेवेची तक्रार करणेबाबत

Click on download button to download pdf

-> हे पण वाचा

Telephone service complaint letter in marathi

Leave a Comment