Application for new passbook In Marathi | नवीन पासबुक मिळणेबाबत बँक व्यवस्थापकास अर्ज

मित्रांनो, पत्राचे प्रकार किती व कोणते? हे आपण माघील एका ब्लॉग मध्ये पाहिले.आज आपण पाहुयात नवीन पासबुक मिळणेबाबत बँक व्यवस्थापकास अर्ज कसा लिहावा (Application for new passbook In Marathi).

Application to bank manager for issuing new passbook In Marathi | नवीन पासबुक मिळणेबाबत बँक व्यवस्थापकास अर्ज

प्रति,
मा. बँक व्यवस्थापक,
[ बँकेचे नाव ],
[ बँक शाखेचे नाव ],
[ दिनांक ]

विषय : नवीन पासबुक मिळणेबाबत…

आदरणीय सर / मॅडम,

नमस्कार,माझे नाव [ तुमचे नाव ]. या बँकेत माझे बचत खाते आहे. माझा खाते क्रमांक [ तुमचा बँक अकाउंट नंबर ] आणि मोबाईल क्रमांक [ तुमचा मोबाईल क्रमांक ] हा आहे.

माझे जुने पासबुक (passbook) पूर्णपणे भरलेले आहे. त्यामुळे, मला वरील बचत खात्यासाठी तात्काळ नवीन पासबुक (passbook) ची गरज आहे. तरी, मी आपणास विनंती करतो की लवकरात लवकर मला माझे नवीन पासबुक (passbook) उपलब्ध करून देण्यात यावे.अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली आहेत.

धन्यवाद!!!

आपला विश्वासू ,
[ तुमचे नाव ],
[ तुमचा पत्ता ],
[ तुमची सही ]

Leave a Comment