Site icon देवनागरी मराठी

Application for Mobile Link to bank account In Marathi | मोबाईल क्रमांक बँक खात्यासोबत जोडणेबाबतअर्ज [ Full PDF Download ]

पत्र

पत्र

मोबाईल क्रमांक बँक खात्यासोबत जोडणेबाबत बँक व्यवस्थापकास अर्ज लिहा.

प्रति,

मा. बँक व्यवस्थापक,

[ बँकेचे नाव ]

[ बँक शाखेचे नाव ]

[ दिनांक ]

                                             विषय : मोबाईल क्रमांक बँक खात्यासोबत जोडणेबाबत… 

आदरणीय सर / मॅडम,

नमस्कार,माझे नाव [ तुमचे नाव ]. या बँकेत माझे बचत खाते आहे. माझा खाते क्रमांक [ तुमचा बँक अकाउंट नंबर ] आणि मोबाईल क्रमांक [ तुमचा मोबाईल क्रमांक ] हा आहे. माझी तुम्हाला विनंती आहे कि कृपया वर दिलेला मोबाईल क्रमांक माझ्या खात्याशी जोडा. म्हणजे, मला बँक व्यवहाराची माहिती मला माझ्या मोबाईल क्रमांकावर मिळेल.

तरी आपण लवकरात लवकर माझा मोबाईल क्रमांक माझ्या खात्याशी जोडाल अशी अपेक्षा करतो.

धन्यवाद.

                                                                                                                                                      आपला विश्वासू ,

[ तुमचे नाव ]

[ तुमचा पत्ता ]

[ तुमची सही ]

Click on download button to download pdf

हे पण वाचा :

दूरध्वनी सेवेची तक्रार करण्यासाठी तक्रारपत्र

Exit mobile version